Gudum Nissum IdrætsForening

Vedtægter og formål


Foreningens vedtægter:
Vedtægter sidst revideret Februar 2019
Vedtægter og formål for Gudum Nissum Idrætsforening
 
§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Gudum Nissum Idræts Forening (GNIF)
Foreningen er hjemmehørende i Østhallen, Skolevænget 5 i Lemvig Kommune.
Foreningen er stiftet den 27-03-2009.
§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.
§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.
1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
§ 6: LEDELSE.
Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiansvarlig, samt 5 medlemmer derudover. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.
§ 6.1: LEDELSENS VISION.
At skabe et fortsat attraktivt idrætstilbud i lokalsamfundet
At skabe en organisation der er dynamisk, effektiv og visionær
At skabe en organisation hvor det er sjovt og udfordrende at engagere sig som frivillig
At skabe overskuelige arbejdsopgaver, så det er lettere at involvere sig som frivillig
At skabe en organisation hvor træner/leder udvikling prioriteres højt
At skabe klare retningsliner for træner/leder honorering
Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige i ledergruppen for 2 år. 3 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år.
Der vælges endvidere 2 suppleanter. Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de 2 suppleanter træde ind.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 kritiske revisorer.
 
§ 7: UNDERUDVALG.
Der skal oprettes udvalg til de forskellige aktiviteter i foreningen (se udvalgsbeskrivelsen). Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg. Aktivitetsudvalgene udpeger som hovedregel selv deres medlemmer og medlemmerne binder sig for 1 år.
Hvis ledergruppen vurderer, at der ikke er basis for en aktivitet, kan ledergruppen beslutte at nedlægge et udvalg
Udvalgene er budget ansvarlige og handler selv inden for det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.
 
§ 8: KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen, efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og økonomiudvalget.
§ 9: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 10: GENERALFORSAMLING.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes ved annoncering på hjemmeside og facebook med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 3 måneder har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der har dyrket idræt i foreningen i mindst 3 måneder. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
4. Valgbar til ledergruppen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
5. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledergruppen for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til afstemning og opnå flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Alle valg på generalforsamlingen foretages skriftligt hvis blot et enkelt medlem ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via facebook og foreningens hjemmeside, senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Ved afstemning om ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
7. Der føres referat over vedtagne beslutninger.
 
§ 11: DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved formanden.
 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
 4. Behandling af forslag.
 5. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledergruppen.
     I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
     Valg af formand, samt 3 til ledergruppen og 2 supplerende medlemmer til leder-
     gruppen. Suppleanter vælges for 1 år.
 6. Valg af revisorer.
 7. Eventuelt.
§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
§ 13: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.
§ 14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover 20.000kr., samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor.
Der føres referat over vedtagne beslutninger.
§ 15: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Den økonomiansvarlige er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
2. Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i lokalområdet. Fordelingen af evt. midler foretages / varetages af DGI.
Således vedtaget d. 26-02-2019
 
Anne Marie Hauskov
Dirigent
 
Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 
Guldsponsorer

La-Maj I/S

Sølvsponsorer

Torben Sønderskov

Mogens Jeppesen

Gudum Nissum IdrætsForening (GNIF) | Skolevænget 5 | Nørre Nissum | 7620 Lemvig | CVR 33 33 55 71